vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas

Besluit
Na beantwoording van enkele vragen en de aanvulling van een paragraaf over de raad van toezicht wordt het Integraal Schooljaarverslag 2014-2015 en de publieksversie goedgekeurd.

Besluit
De notulen van de auditcommissie worden goedgekeurd.

Besluit
De raad besluit dat er twee accountants uitgenodigd zullen gaan worden voor het houden van een presentatie aan de auditcommissie. Daarna volgt een advies van de auditcommissie aan de raad ter besluitvorming.

Besluit
In juni 2016 zal er een zelfevaluatie gehouden worden volgens hetzelfde format als vorig jaar (online enquête). Deze enquête zal ruim daarvoor beschikbaar zijn.

Besluit
Ten aanzien van evaluatie toezichtkader wordt voorgesteld om in februari een dagdeel van 15:00-20:00 met eten te organiseren.

Besluit
Er komt een notitie over de normering volgens de VTOI richtlijnen. De raad heeft de wens geuit deze in beslotenheid te bespreken.