vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas

1. Bijgesteld integraal jaarverslag:
Dit verslag is aangepast naar aanleiding van de vorige vergadering van de raad en wordt nu ter kennisgeving aangeboden.

2. Bijgestelde publieksversie jaarverslag:
Ook dit verslag wordt ter kennisgeving aangeboden.

3. Werving en selectie nieuwe leden RvT (confessioneel en namens de medezeggenschap):
De raad van toezicht besluit: Voor beide vacatures wordt gelijktijdig geworven. In februari wordt een selectiecommissie ingesteld en wordt het tijdpad van de procedure definitief.

4. Jaarlijkse zelfevaluatie:
Op 24 juni staat de jaarlijkse zelfevaluatie gepland. Net als vorig jaar zal er via Survey Monkey een enquĂȘte ingevuld worden. Daarnaast wordt besloten in te gaan op het aanbod om deel te nemen aan het een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

5. Vergoedingen leden RvT:
Naar aanleiding van gewijzigde richtlijnen vergoedingen leden raad van toezicht door de VTOI staat dit onderwerp geagendeerd. Opgemerkt kan worden dat de leden van de raad naar redelijkheid en billijkheid tot een herijking van de vergoeding willen komen.

6. Gesprek RvT- CMR:
Het jaarlijkse gesprek met de leden van de CMR staat ingepland op 17 februari. De agenda wordt in overleg met de CMR opgesteld.