vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas

1. Jaarrekening 2014 naar OCW:
De auditcommissie heeft verslag gedaan van het proces rondom het opstellen van de jaarrekening  2014 met de accountants van PWC. Het proces is naar tevredenheid van alle partijen verlopen: de accountant heeft verslag van bevindingen gedaan hetgeen resulteerde in een goedkeurende accountantsverklaring.

2. Twee nieuwe leden raad van toezicht:
De raad van toezicht heeft het advies van de selectiecommissie overgenomen en heeft besloten tot de benoeming van twee nieuwe leden.  Miv 1 september 2015, het moment waarop voorzitter Els Kroese en Johan Reinders aan het eind van hun benoembare termijn zijn gekomen, zullen zij opgevolgd worden door Simone Kröner-Roos en Arno van Deuzen.

3. Verklaring omtrent het gedrag:
De komst van twee nieuwe leden van de raad van toezicht  heeft de raad ertoe doen besluiten dat de leden van de raad ook uit oogpunt van solidariteit en goed bestuur een dergelijke verklaring zouden moeten overleggen  bij eerste benoeming en bij herbenoeming.  Voor zittende leden van de raad van toezicht wordt een inhaalactie opgezet, waardoor wordt bewerkstelligd dat alle per 1 september 2015 zitting hebbende leden een dergelijke verklaring hebben overlegd.

4. Beoordelingsgesprek directeur-bestuurder:
De voorzitter en vice-voorzitter van de raad van toezicht hebben in de rol als werkgever in mei het jaarlijkse beoordelingsgesprek gehouden met de directeur-bestuurder. Dit gesprek is naar beider tevredenheid gevoerd.

5. Risicomanagement:
Risicomanagement stond op de agenda als themabespreking, ontleend aan het toezichtkader. Beoogd wordt te borgen dat meerdere personen binnen de organisatie zich bezig houden met in control zijn en het borgen van risico’s voor de toekomst volgens een bepaalde systematiek van de kwalificatie van kans maal gevolg, gekoppeld aan de PDCA cyclus. De raad van toezicht heeft besloten dat er voortaan minimaal eenmaal per jaar (bij de jaarrekening) een overzicht van de risicoparagraaf gepresenteerd wordt. Over twee jaar zal er geëvalueerd worden.